Zoekresultaten

Meeste gestelde vragen

De gemeente heeft aandacht voor de gevolgen van de coronacrisis.

De coronamaatregelen hebben problemen als leerachterstanden, eenzaamheid,
psychische- en fysieke klachten en andere problemen veroorzaakt. Inwoners van alle
leeftijden hebben de gevolgen van de maatregelen in meer of mindere mate ervaren.
Gevolgen die ook in de komende vier jaar aanwezig zullen blijven. Daarom is het
belangrijk dat de gemeente ook hier aandacht voor heeft.

Er moet aandacht zijn voor armoede in de gemeente.

De gemeente Tubbergen kent gelukkig niet de armoedeproblemen die gemeenten
elders in het land hebben, maar toch zijn die problemen er. Zichtbaar of onzichtbaar. Het
is belangrijk dat de gemeente hier oog voor blijft houden en actieve inzet pleegt op
armoedebestrijding. Hierbij moet er extra aandacht zijn voor verborgen armoede.

Voor ieder dorp een dorpsondersteuner die zij zelf kiezen.

Om goede, betrokken zorg te kunnen leveren en preventief te werk te kunnen gaan
moet elk dorp een dorpsondersteuner krijgen. Dit is dan de eerste aanspreekpersoon
voor dorpsbewoners en verenigingen voor zorg en welzijn. De dorpsondersteuner maakt
inwoners bewust van eigen invloed op gezondheid samen met lokale zorgpartners.
Daarnaast versterkt hij of zij de veerkracht en vaardigheden om zo lang mogelijk
gelukkig en gezond te leven in eigen dorp. Ook in dit geval is nauwe samenwerking met
dorpsraden en andere werkgroepen essentieel. De door het dorp gekozen
dorpsondersteuner werkt aan samenhang in zorg en welzijn, informele en formele zorg,
vrijwilliger en professional.

Zo min mogelijk bureaucratie.

Vereenvoudiging en afschaffing van (onnodige) regelgeving maakt het voor
zorgmedewerkers en andere betrokkenen makkelijker om hun eigenlijke taken en werk
goed te kunnen doen. Daarom moet de gemeente inzet plegen op zo min mogelijk
(onnodige) bureaucratie.

Pak eenzaamheid aan.

Voorheen was eenzaamheid vooral een probleem van enkel de oudere
leeftijdscategorie. Helaas worden door corona ook jongere leeftijdsgroepen hiermee
geconfronteerd. Eenzaamheid is in veel gevallen onzichtbaar en kan meer problemen
veroorzaken op de lange termijn. Zaak is dus dat hier een bredere aanpak voor komt,
voor alle leeftijdscategorieën.

Ondersteun mantelzorgers en betrek hen nauw bij gemeentelijk beleid.

Door toenemende vergrijzing neemt ook de behoefte aan mantelzorgers toe. Zij staan
voor een zware taak die ze belangeloos uitvoeren. Niet alleen aan ouderen, maar ook
aan gehandicapten, chronisch zieken en andere hulpbehoevenden. Zij verdienen de
ondersteuning en waardering van de gemeente om hun werk lichter te maken.
Daarnaast moeten zij nauw betrokken worden bij gemeentelijk beleid.

Zorg, sport en basisonderwijs blijven voor elke kern beschikbaar, voor iedereen dichtbij en betaalbaar.

Deze drie basisbehoeften dienen in elke kern beschikbaar te zijn. Het is voor alle kernen
essentieel om dit te behouden. De gemeente dient hierin lokale initiatieven te steunen,
zeker als deze behoeften (samen met andere maatschappelijke functies) gecombineerd
kunnen worden onder één dak of als er andere vormen van samenwerking mogelijk zijn.