Zoekresultaten

Meeste gestelde vragen

De gemeente is klimaatadaptief en zoekt daarin de samenwerking.

We kunnen het klimaat niet of nauwelijks beïnvloeden, ondanks dat het verandert. Wat
daarom veel meer voor de hand ligt is er “adaptief” mee omgaan. De gevolgen van
weersextremen als veel regenval en extreme droogte opvangen is de laatste jaren een
steeds grotere opgave geworden en dat zal ook nog lange tijd zo blijven. Samen met
andere overheden, maar ook met inwoners, boeren en ondernemers moeten we een
weg zien te vinden in hoe we hiermee op de lange termijn omgaan.

Ondersteun en stimuleer lokale initiatieven voor kleinschalige opwek en energiebesparende initiatieven.

In tegenstelling tot grootschalige opwek, is de impact van kleinschalige opwek van
energie vele malen geringer. Denk hierbij aan zonnepanelen op daken, kleinschalige
mestvergisting, geothermie en kleine windturbines, van maximaal 25 meter hoog, op
boerenerven. Die passen vaak prima in de omgeving. Daarom willen we dit soort
kleinschalige energieopwekkingsprojecten blijven steunen en stimuleren. Daarnaast
moeten energiebesparende initiatieven ondersteund en gestimuleerd worden. Denk
hierbij aan het isoleren van woningen en bedrijfspanden om energiearmoede tegen te
gaan. Ook is het gebruik van elektrische auto’s sterk in opkomst. Voor het gebruik
hiervan zijn oplaadpalen nodig, iets waarin ook de gemeente in moet meedenken met
de inwoner.

Verbeter de communicatie richting de inwoner en breng meer balans.

We willen in het duurzaamheidsdossier de communicatie aanpakken. Tot dusver is
ervoor gekozen om inwoners van zoekgebieden, dorpsraden en andere betrokkenen
over de streep te trekken met verkooppraat als het gaat om plaatsing van windturbines.
Het is echter wel zo eerlijk om ook de keerzijde van het verhaal te vertellen. Ook de
gevolgen voor onder andere de volksgezondheid en het landschap moeten benoemd
worden. Tijd dus om de balans hierin aan te brengen. Geen draagvlak kopen, maar het
hele verhaal vertellen. Daarnaast moet de subsidie die reeds beschikbaar is voor
werkgroepen die plannen hebben om een windturbine te gaan plaatsen ook
beschikbaar zijn voor werkgroepen die windturbines willen tegengaan.

De ontwikkelingen gaan snel, geen overhaaste beslissingen maken.

De technologische ontwikkelingen rondom energieopwekking gaan snel. Het huidige
klimaatbeleid is hoofdzakelijk gebaseerd op de mogelijkheden en stand van zaken van
een aantal jaar geleden, gedeeltelijk achterhaald dus. Intussen is er een bredere
discussie over de invulling van het klimaatbeleid. Daarnaast is de technologie weer een
paar stappen verder. Ook heeft inmiddels zelfs kernenergie het regeerakkoord gehaald.
Allemaal zaken die brede inzet van zonne-energie en windenergie op termijn minder
aantrekkelijk maken. Laten we daarom geen overhaaste, maar juiste beslissingen maken.

Als er geen draagvlak is voor windturbines, moeten we dat respecteren.

Er is in de gemeente van het begin af aan veel weerstand tegen windturbines.
Logischerwijs bevindt de meeste weerstand zich in en om de zoekgebieden. Inwoners
geven zelfs met spandoeken aan tegen de komst te zijn van de enorme windturbines in
hun landschap. Wij delen de zorgen die zij hebben en vinden dan ook dat hun standpunt
hierin gerespecteerd dient te worden. We moeten ze niet tot in den treure proberen over
te halen met eenzijdige verkooppraat. Geen draagvlak is geen draagvlak. Het
gemeentebestuur dient dan ook voor de inwoners op te staan.

We gooien ons landschap niet in de uitverkoop.

Vaak wordt er gezegd; we hebben een opdracht gekregen vanuit de rijksoverheid en de
provincie, dus die hebben we maar uit te voeren. Dat is tot dusver de gedachte geweest
in de Tubbergse gemeenteraad en het College van B&W. Ons prachtige landschap
wordt dus zonder enige weerstand in de uitverkoop gezet. Dit terwijl veel andere
gemeenten de huid duurder verkopen. Zij kwamen en komen méér op voor hun
inwoners en hun belangen. Als gemeenten sta je samen sterker, dus is het een middel
om als gemeente Tubbergen de samenwerking te zoeken met andere gemeenten, om
een krachtige lobby te starten voor een beter uitvoerbaar klimaatbeleid.

Windturbines en zonneweides zijn een te grote aantasting van ons landschap en er zijn teveel onzekerheden voor de volksgezondheid.

De gemeente Tubbergen is onderdeel van Nationaal Landschap Noordoost Twente en
dat is niet voor niets. De grenzen van het Nationaal Landschap zijn aangepast om
plaatsing van windturbines mogelijk te maken, maar dat maakt de waarde van het
landschap hier niet minder. Het gebied staat bekend om zijn prachtige
coulisselandschappen. Daarom achten wij grote windturbines en zonneweides
ongeschikt om toe te passen in ons prachtige landschap. Daarnaast brengt de plaatsing
van windturbines teveel onzekerheden met zich mee wat betreft de gevolgen voor de
volksgezondheid. Zeker gezien de veel te soepele Nederlandse afstandsnorm tussen
windturbine en bebouwing is dit een reden om hier geen windturbines te plaatsen.