Zoekresultaten

Meeste gestelde vragen

Nieuwelingen in de gemeente passen zich aan, is het uitgangspunt.

Voor iemand die vanuit de Randstad, elders in Nederland of het buitenland is komen
wonen in de gemeente Tubbergen kan het wennen zijn hoe het er hier aan toegaat. Naar
ons inziens hebben zij zich, ongeacht afkomst of eerdere woonplaats, te conformeren
aan onze levensstijl, en niet andersom. Als er klachten zijn over stankoverlast door
paasvuren en klachten over geluidsoverlast door carbidschieten of motorcrossen had
men zich beter moeten voorbereiden. Dat is ons uitgangspunt. Om dit
gewenningsproces een kickstart te geven, geven we nieuwelingen in onze gemeente
een gids met daarin de culturele identiteit beschreven, streekproducten, gebruiken et
cetera. Dit in samenwerking met lokale ondernemers.

Bevries de grondprijs zo lang mogelijk en verlaag het waar mogelijk.

De grondprijzen in de gemeente Tubbergen zijn vergeleken met elders in het land veel
betaalbaarder. Dit moeten we zo houden. We moeten zorg dragen voor het zo lang
mogelijk bevriezen van de grondprijs en het waar mogelijk verlagen daarvan. Hiermee
maak je het met name voor starters op de woningmarkt laagdrempeliger en makkelijker
om een woning te bouwen. Daarnaast draagt het bij aan een aantrekkelijk
vestigingsklimaat voor bedrijven en dus zorgt het indirect voor werkgelegenheid.

Behoud voorzieningen voor iedere kern, dat houdt leefbaarheid in stand.

Als er een scheve bevolkingsopbouw ontstaat, dan heeft dat gevolgen voor de
voorzieningen maar ook andersom: als door het wegvallen van voorzieningen de
leefbaarheid terugloopt, dan trekken bewoners noodgedwongen ook weg. Er zijn te
veel voorbeelden om ons heen waar we zien dat er een verband bestaat tussen wonen
en winkelen, dan wel recreëren. De gemeente moet hier daarom (pro)actief in
ondersteunen. Maak budgetten vrij en stimuleer lokale ideeën.

Wees creatief en denk in kansen als het gaat om wonen.

Faciliteer inbreiding door vrijgekomen ruimte ook voor andere functies beschikbaar te
maken. Denk hierbij aan herbestemming van een winkelpand dat leeg is komen te staan
en in de nabije toekomst geen functie meer dreigt te hebben. Zo creëer je een levendige
woonwinkelgebieden, op voorwaarde dat dit in samenspraak gaat met de ondernemers.
In deze tijden van grote woningnood moeten we creatief zijn en in kansen denken. Geef
ruimte aan de inwoner voor creatieve woonoplossingen en alternatieve woonvormen.

Geef de jeugd de mogelijkheid om in hun eigen dorp te kunnen blijven wonen.

Vergrijzing is funest voor (de leefbaarheid van) een plattelandsgemeente. Zonder een
juiste bevolkingsopbouw kalft de leefbaarheid af. De mogelijkheden voor de jeugd
spelen hierin een belangrijke rol. Ze hebben de keuze op dit moment niet om hier te
blijven wonen en verlaten dan gedwongen onze gemeente. Geef ze de mogelijkheden
om in de eigen gemeente te kunnen blijven wonen. We moeten daarom naast
woningbouw zorg dragen voor het behoud van voorzieningen.

Alles op alles zetten om eigen inwoners voorrang te geven bij uitgifte kavels.

Veel inwoners wonen al hun hele leven lang in hetzelfde dorp of dezelfde gemeente en
willen dat zo behouden: voor grootouders, ouders, kinderen en kleinkinderen. Het zou
dan ook meer dan logisch zijn dat zij dan voorrang krijgen als er nieuwe kavels worden
uitgegeven, niet alleen in woord maar ook in daad. Respecteer deze wens en faciliteer
dit actief. Enige creativiteit maakt dit op dit moment al mogelijk, maar landelijke
ontwikkelingen maken het in de nabije toekomst makkelijker om dit uit te kunnen
voeren. Daarnaast schaffen we de voorrang op woningen voor statushouders af.

De gemeente is proactief, maakt tempo en zet betaalbare woningbouw op prioriteit nummer één.

We zitten anno 2022 met een enorm overspannen woningmarkt. Als gemeente
Tubbergen kunnen we die niet oplossen, maar we kunnen er wel inzet op plegen dat
zoveel mogelijk tempo gemaakt wordt met de uitgifte van betaalbare nieuwbouwkavels
en het realiseren van andere woonvoorzieningen. Daar ligt de prioriteit de komende
jaren. Met zoveel mensen die zitten te wachten op een woning, met name starters, is er
geen tijd te verliezen. De gemeente moet hier een proactieve rol innemen.