Zoekresultaten

Meeste gestelde vragen

Zorg voor ruimte en een goed vestigingsklimaat om bedrijven en talent te behouden.

Er is recent een enquête gehouden onder een groep ondernemers in de gemeente. Zij
willen graag blijven ondernemen binnen de gemeente maar worden daar soms in
beperkt. Realiseer een brede visievorming in elk afzonderlijk dorp voor ontwikkeling met
toekomstperspectief, waarin zowel wonen als werken wordt meegenomen. Kijk ten
eerste naar mogelijkheden voor inbreiding (herverkaveling, kavelruil en
herbestemming), maar denk mee met de ondernemer. Zorg voor vrije locatiekeuze door
de ondernemer in plaats van het sturen in de vestigingsmogelijkheden.

Zonnepanelen op landbouwgrond zijn onwenselijk, zonnepanelen op daken niet.

De gemeente moet alles op alles zetten om zonnepanelen op landbouwgrond te
voorkomen. Echter, de vele beschikbare vierkante meters aan schuurdaken bieden
kansen om daar zonnepanelen op te plaatsen, al dan niet in combinatie met het
verwijderen van asbest. Hiervoor is het belangrijk dat de gemeente zich inzet om op
basis van vrijwilligheid schuureigenaren te helpen om hun energie te kunnen leveren. Er
zijn namelijk veel boeren die hun daken graag vol willen leggen maar die niet kunnen
leveren aan het elektriciteitsnet. Daarnaast is het een aandachtspunt wat we moeten
doen met de zonnepanelen aan het eind van hun levenscyclus. Ook hier dient de
gemeente inzet op te plegen en samen met andere betrokken partijen een oplossing in
te zoeken.

De lobby tegen afvalwaterinjecties in Noordoost Twente ondersteunen, gezamenlijk met de provincie en de gemeente Dinkelland optrekken.

De afgelopen jaren is er een krachtige lobby gevoerd tegen de afvalwaterinjecties in
Noordoost Twente. Kortgeleden heeft dat succes gehad en heeft besluitvorming in de
Tweede Kamer goed uitgepakt. Toch is het goed om dit dossier kritisch te blijven volgen
en de lobby hiertegen gezamenlijk met de provincie en de gemeente Dinkelland kracht
bij te zetten, om te voorkomen dat de injecties voortgezet worden.

Faciliteren in herbestemmen van agrarische bedrijfsgebouwen.

Door het stoppen en verplaatsen van boeren komen bedrijfsgebouwen leeg te staan wat
een risico oplevert voor verrommeling en mogelijk criminalisering van het buitengebied.
Wij zetten ons ervoor in om niet te bedenken waarom iets niet kan maar om als
gemeente samen met de eigenaar te onderzoeken hoe een gebouw weer een nieuwe
bestemming kan krijgen. Passend bij de omgeving, maar zeker ook passend bij de
bedrijfsvoering van deze ondernemer.

Geef boeren een rol in landschapsbeheer.

Door de eeuwen heen hebben boeren altijd gezorgd voor het onderhoud van het
gebied, ze hebben hier de kennis en machines voor. In het verleden gebeurde dit vaak
op vrijwillige en vrijblijvende basis. Nu kan het een onderdeel van een bedrijfsvoering
zijn. Hier zijn dan wel langjarige afspraken voor nodig.

Ruime mogelijkheden om casco elementen te verplaatsen.

Bomen en houtwallen horen net als boeren bij Noordoost Twente. Soms kan echter met
een (kleine) aanpassing de bedrijfsvoering veel praktischer en dus duurzamer worden.
Samen met de ondernemer gaat de gemeente bekijken welke aanpassing of
verplaatsing mogelijk is zonder de natuurwaardes tekort te doen.

Behoud landbouwgronden voor voedselproductie.

Hoewel er veel opgaven liggen die een beroep doen op (landbouw)grond is het vaak de
gemakkelijkste weg om deze gronden dan maar aan de landbouw te onttrekken. Wij
willen deze gronden behouden voor de landbouw zodat de agrarisch ondernemers op
hun bedrijven de ruimte houden om opgaven als biodiversiteit, waterberging,
koolstofopslag en dergelijke op een duurzame manier binnen hun bedrijfsvoering
kunnen integreren, dit uiteraard op basis van vrijwilligheid.

Betrek boeren bij beleidsvorming.

De gemeente moet boeren nauw betrekken bij elke vorm van beleidsvorming die te
maken heeft met de landbouw. Niet alleen in woord, maar ook in daad. Inspraak moet er
niet voor de vorm zijn, maar om de sector daadwerkelijk te betrekken bij beleid en ze
een stem te geven in de processen.

Bedrijfsopvolging door jonge boeren moet mogelijk blijven.

Als je als jonge, ambitieuze boer de ambitie hebt om het bedrijf over te nemen, wil je dat
de overname zo makkelijk mogelijk gaat om zo snel mogelijk te kunnen ondernemen. De
gemeente heeft hier niet alle zeggenschap in, maar kan zich wél hard maken voor een
vereenvoudiging van bedrijfsovernames in de landbouw. Zo kunnen bedrijven zich
voortzetten en behoudt de gemeente Tubbergen zijn agrarische karakter.