Zoekresultaten

Meeste gestelde vragen

Zoek de samenwerking, maar blijf zelfstandig.

Samenwerken met andere gemeenten is belangrijk maar tot op zekere hoogte. We
willen dat de gemeente blijft samenwerken om bijvoorbeeld kennis uit te wisselen of
sterker te staan met meerdere gemeenten in een lobby. Het moet echter niet ten koste
gaan van de zelfstandigheid, dus het dient niet te ver door te schieten. We zijn als
Tubbergen een zelfstandige gemeente die ook zoveel mogelijk zelfstandig moet kunnen
handelen. We moeten kritisch blijven kijken naar bestaande en nieuwe samenwerkingen.

Dualisme hebben we hoog in het vaandel.

Sinds twintig jaar hebben gemeentebesturen een duidelijke scheiding tussen
gemeenteraad en College van B&W. Dat wil dus ook zeggen dat een gemeenteraad
volledig onafhankelijk zou moeten kunnen werken, het college objectief kan controleren
en ook tegen een raadsvoorstel kan stemmen van een college waar ook de eigen partij
in zit. In de praktijk werkt dat vaak anders. Door een grote invloed van het College van
B&W op de raadsfractie is het dualisme soms ver te zoeken. Wij hebben het dualisme
hoog in het vaandel staan en willen zorgen voor een duidelijke scheiding tussen raad en
College van B&W.

We zijn geen voorstander van een fusie met Dinkelland.

We zien het elders in het land veelvuldig gebeuren; gemeenten die fuseren omdat het
met name vanuit kostentechnisch en praktisch opzicht aantrekkelijk is. Echter heeft een
fusie ook veel nadelige gevolgen. Zo breng je bijvoorbeeld de gemeente, die dichtbij
beschikbaar zou moeten zijn, verder weg bij de inwoner. Letterlijk wordt de afstand
tussen inwoner en overheid vergroot. Daarom zijn we in eerste instantie geen
voorstander van een fusie met Dinkelland. Echter is dit wel een geschikt onderwerp om
aan de inwoners voor te leggen door middel van een raadgevend referendum.

De invulling van het nieuwe gemeentehuis is aan de inwoner.

Dat het huidige gemeentehuis aan het einde van zijn Latijn is en er iets nieuws moet
komen, zijn we het over eens. Wat hierbij essentieel is, is dat er een vervangend gebouw
komt dat in de omgeving past, functioneel is, van deze tijd en gedragen is door de
inwoners. De besluitvorming rondom het Glashoes, begin 2021, was hét voorbeeld hoe
het niet moet. Veel inwoners waren het niet eens met de plannen en daarom is het
achteraf gelukkig on-hold gezet. Het is nu zaak om met een plan te komen dat in de
eerste plaats gedragen wordt door de inwoners van de gemeente Tubbergen.

Maak meer gebruik van dorpsraden, ondernemersverenigingen en andere belangengroepen, een betrokken gemeentebestuur met voeten in de klei.

Dorpsraden, ondernemersverenigingen en andere belangengroepen weten namelijk
vaak beter dan de gemeente wat er speelt binnen een dorpskern of belangengroep.
Daarom moet hier meer gebruik van gemaakt worden. Niet om enkel aan te horen wat er
speelt, maar met hun input moet dan ook iets gedaan worden in de praktijk. Meer
directe invloed vanuit de praktijk en uit de kernen. Daarnaast heeft het hoofdzakelijk
besturen van de gemeente vanuit het gemeentehuis weinig zin. Wij willen een betrokken
College van B&W dat met de voeten in de klei staat en dus zoveel mogelijk buiten het
gemeentehuis is en inwoners nauw betrekt bij de processen. Zo laat je zien dat je
letterlijk en figuurlijk tussen de inwoners staat. Daarnaast vang je zo veel meer op van
wat er in de gemeente speelt en leeft. Zelf zullen wij daarin het goede voorbeeld geven,
door zoveel mogelijk ‘in het veld’ te vergaderen.

Houd de gemeente in alle opzichten laagdrempelig.

De gemeente is er voor de inwoner. Daarom is het belangrijk dat we als gemeente een
laagdrempelige houding blijven aannemen. Dit geldt zowel in woord als daad. In de
communicatie begrijpelijk en duidelijk, dus geen wollig ambtelijk taalgebruik. In de
houding toegankelijk, dus de menselijke maat voorop. Zo behouden en versterken we
de band met de inwoners.

Geen dichtgetimmerde partij- of fractiediscipline.

Doorgaans ben je het als lid van een partij of lid van een raadsfractie met de
standpunten eens. Ongetwijfeld komen er ook thema’s aan bod waarin de mening van
een (raads-)lid afwijkt van die van de rest van de partij. In dat geval is er binnen
Keerpunt22 alle ruimte. Binnen een partij moet dit mogelijk zijn, maar ook zeker binnen
een raadsfractie. Door die ruimte te creëren komt een gemeenteraad veel beter tot zijn
recht dan bij een dichtgetimmerde fractiediscipline.

Inwoners moeten meer zeggenschap krijgen en zich kunnen uitspreken door middel van een referendum.

Om inzicht te krijgen in de mening van de inwoners volstaat vaak een werkbezoek of een
rondje langs de deuren. Als het echter om grote thema’s gaat die in de gehele gemeente
spelen, is het wat lastiger om hier zicht op te krijgen. Dan zijn andere middelen nodig.
Een raadgevend referendum is hier geschikt voor. In de toekomst willen wij een
raadgevend referendum mogelijk maken voor grote thema’s die spelen in heel de
gemeente. Het Glashoes was hier bij uitstek een voorbeeld van. Daarnaast moeten we
kijken naar mogelijkheden om meer zeggenschap voor inwoners te creëren.

Zo min mogelijk bureaucratie, snelle vergunningstrajecten, snelle procedures en zorg voor maatwerk.

Of het nu gaat om zorg, onderwijs, vergunningsaanvragen, ondernemen of landbouw,
belemmerende regels en lang wachten op een vergunning is nooit wenselijk. Helemaal
als het gaat om onnodige regelgeving. Daarom willen we zo min mogelijk bureaucratie,
met name als het gaat om betuttelende en onnodige regels. We moeten als
gemeentebestuur kritisch kijken naar welke regels nodig zijn en welke niet. Daarnaast is
het van belang dat inwoners snel duidelijkheid hebben over hun vergunningsaanvraag of
andere procedure, en dat hierin zoveel mogelijk maatwerk wordt geleverd. De instelling
moet niet ‘nee, tenzij’ zijn, maar ‘ja, mits’. Denken in mogelijkheden!

De gemeente is transparant naar de inwoners.

Afgelopen jaar werd bekend dat raadsleden al veel langer op de hoogte waren van de
plannen van de gemeente wat betreft de zoekgebieden voor windturbines. Desondanks
werd dit lange tijd achtergehouden voor inwoners. Niet bepaald transparant,
integendeel. Dit soort praktijken zijn wat ons betreft verleden tijd. We willen zorg dragen
voor een transparante manier van besturen.